دنیل ولینگتون زنانه رزگلد بند حصیری صفحه مشکی

محصول جدید

دنیل ولینگتون

5,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر

وقتی صحبت از طراحی خاص ، مینمال و کلاسیک می شود ذهن هرفرد خوش ذوقی به سمت برندی همچون دنیل ولینگتون "DANEIL WELLINGTON سوق پیدا می کند.

نمایندگیدنیلولینگتوندرایرانباارائهمدلهایسادهوکلاسیکتوانستشهرتومحبوبیتبسیاریبدستآورد. مزیتبزرگساعتهایمچیولینگتونایناستکهمیتوانیدباهرلباسیازآنهااستفادهکنید.

 

دنیلولینگتونحصیرییکیازمطرحترینبرندهایساعتمچیدرحوزهمدولاکچری،دنیلولینگتوناست. نمایندگیدنیلولینگتونباارائهمدلهایبندحصیریتوانستطیفوسیعیازدنبالکنندگاندنیایمدوفشنرابهخودجلبکند. بدونشکیکیازدلایلاستقبالبسیارازمدلهایبندحصیریدنیلولینگتون،طراحیزیباوظریفبندوقابساعتمی باشدکهبهخوبیرویدستمینشیندوهمینعاملسببافزایشروزافزونطرفداراناینبرندشدهاست.

ویژگی ها

نوع موتور تک موتور
منبع تغذیه باتری
مقاومت در برابر آب در حد شستشوی دست
شیشه مقاوم خش دارد
رنگ بند رزگلد
رنگ صفحه مشکی
رنگ قاب رزگلد
شکل قاب گرد
جنس قاب استیل
جنس بند استیل
نوع قفل کمربندی
مدل بند حصیری

محصولات مرتبط