ست مایکل کورس زنانه کرنو

محصول جدید

ست ساعت زنانه مایکل کورس 

12,060,000 ریال

مایکلکورسطراحنامداروبرجستهآمریکاییوبسیارمجربسالاخیرهستکهطراحیساعتجوایززیادیرابهخوداختصاصدادهاست. اینبرنددرزمینهساعتهایلوکسزنانهطراحیهایبرجستهوبینظیدیراارائهدادهاست.

نمایندگیمایکلکورسدرایرانباارائهکالکشنهایجدیدتوانستتحسینطیفوسیعیازفعالانحوزهمدومحصولاتلاکچریرابرانگیزد. برندساعتمایکلکورسدرزمینهساعتهایلوکسفلزییکیازسرآمدهایاینحوزهمیباشد.

محتوای بسته

محصولات مرتبط